How I Met My Ranking vs. Kormrok (Mythic Firstkill, Multi-PoV)