How I Met My Ranking vs. SOCRETHAR THE ETERNAL (Mythic Firstkill, Multi-PoV)