How I Met My Ranking vs. TYRANT VELHARI (Mythic Firstkill, Multi-PoV)